Vedtægter

§ 1. Navn

Vordingborg Firma Sport (Firmaidrætten Vordingborg)

Signatur: V.F.S.

Hjemsted: Vordingborg Kommune Adresse: Mads Jensensvej 8, 4760 Vordingborg Stiftet: 29. marts 1976

§ 2. Formål

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen og familien at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 3. Organisation

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten) og er underkastet, de for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer.

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle.

§ 5. Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling

6.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes med mindst 21 dages varsel på hjemmesiden www.vfs.dk samt Nyhedsbrev.

6.2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilstillet bestyrelsen skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen.

6.3 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Godkendelse af fremmødte medlemmer 2. Valg af dirigent 3. Beretning fra bestyrelsen 4. Forelæggelse af revideret regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget

7. Valg i henhold til vedtægternes punkt. §8. 8. Eventuelt

6.4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte deltagere. Æresmedlemmer og indbudte gæster har taleret men ikke stemmeret.

6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når 1/4 af de i punkt 5 omhandlende medlemmer i skrift fremsætter motiveret anmodning herom, vedlagt dagsorden. En sådan begæring skal imødekommes senest 1 måned efter modtagelsen, mødet indkaldes 8 dage før, vedlagt dagsorden.

§ 7. Afstemning

7. Ved afstemning på generalforsamlingen er et almindelig flertal gældende, dog kræves der til vedtægtsændringer 2/3 af de fremmødte stemmer, der kan ikke stemmes ved fuldmagt, en skriftlig afstemning skal på forlangende foretages.

7.2 Stemmeret har følgende: Alle medlemmer som ikke er i restance.

7.3 Intet forslag, der ikke i forvejen er fremsendt i henhold til vedtægternes punkt 6, kan komme til afstemning på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes under dagsordenspunktet eventuelt. Ved alle i vedtægternes anførte tidsfrister anses poststempel datoen afgørende for rettidig fremsendelse.

§ 8. Valg

8.1 Til bestyrelsen vælges

1 formand

1 kasserer

3 bestyrelsesmedlemmer

1 suppleant

Desuden vælges

2 revisorer

1 revisorsuppleant

1 skydeudvalgsformand

8.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen, således at formanden og

2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.

8.3 Suppleant til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.

8.4 Revisorer og revisorsuppleant vælger for 1 år af gangen.

8.5 Skydeudvalgsformand vælges for 2 år ad gangen. Kandidater skal kunne godkendes af politiet jævnfør gældende regler.

§ 9. Foreningens ledelse

9.1 Foreningen ledes af bestyrelsen. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

9.2. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg, hvortil også kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen.

9.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv..

9.4 Hver idræt/motionsaktivitet udpeger en kontaktperson. Der holdes minimum 2 møder om året mellem kontaktpersonerne og bestyrelsen. Der føres protokol over disse møder.

§ 10. Medlemsforpligtelser

Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Firmaidrættens vedtægter og retningslinjer.

§ 11. Kontingent

11.1 Kontingenterne fastsættes af bestyrelsen. Kontingentændring skal varsles med minimum 2 måneder.

11.2 Ved restance kan bestyrelsen udelukke et medlem for deltagelse i foreningens aktiviteter.

§ 12. Regnskabsrevision

Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde drift og status regnskab. På den ordinære generalforsamling i marts måned fremlægger kassereren det reviderede regnskab.
Revision af regnskabet foretages senest 21 dage før generalforsamlingen, revisorerne skal udøve uanmeldt revision

§ 13. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden, eller dennes stedfortræder, samt et bestyrelsesmedlem. Fuldmagter kræves for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.

§ 14. Samværspolitik

Foreningen har gennem sit forbund, Firmaidrætten, en samværspolitik, der i sin enkelthed betyder, at alle nyansatte ledere/trænere som leder eller træner børn under 15 år, skal foreningen sørge for anskaffelse af en børneattest ved Politiet.
Disse børneattester sendes/tilbagesendes og opbevares alene ved formanden.

§ 15. Dopingpolitik

Foreningen er gennem sit medlemskab af Firmaidrætten underlagt forbundets gældende dopingregulativ. Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil. Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Firmaidrættens dopingregulativ.

§ 16. Våbenpåtegning

Overordnet ansvar har skydeudvalgs-formanden. Da skydeudvalget er berettiget til at give våbenpåtegning, er skydeudvalget forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent, at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.
Våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet ophører af foreningen.

§ 17. Eksklusion

17.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter (jævnfør punkt 10 - 11) eller udviser usportslig optræden indenfor foreningen.

17.2 Den ekskluderede kan forlange sin sag fremlagt på den efterfølgende generalforsamling.

§ 18. Foreningsopløsning

Opløsning af Vordingborg Firma Sport kan kun ske når 4/5 af de tilstedeværende repræsentanter, på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor, samtidig tages der bestemmelse om fordeling af foreningens midler og ejendele, i overensstemmelse med bestemmelsen i vedtægternes punkt 2.

Redigeret

Sidst vedtaget og rettet 23/03 2011 - rettet § 6.1 26/3-2014.

Til toppen.